ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE JAMSTVA: 5 GOD POTPUNE GARANCIJE

Na određene modele usisavača i perilice rublja Hoover.

Molimo Vas da unosite brojke bez razmaka i znakova.
* Serijski broj se nalazi sa donje strane usisavača
* Model uređaja se automatski popuni kada se upiše ispravan serijski broj


Sukladno i u svrhu članaka 7., 13. i 23. Zakonodavne odredbe broj. 196/2003 te Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka):
Potvrđujem da sam pročitao/la Izjavu o zaštiti privatnosti Candy Hoover Group Srl – tvrtke u privatnom vlasništvu i dajem svoju suglasnost obradi privatnih podataka u svrhu registracije i ostvarenja produženog jamstva* opisanog u Uvjetima produženog jamstva.
Prikupljanje i obrada osobnih podataka navedenih u Obrascu za potvrdu garancije koristi se isključivo u svrhu registracije i ostvarenja produženog jamstva* opisanog u Uvjetima produženog jamstva, uz poštivanje važećih zakonskih i regulatornih obaveza koje uređuju zaštitu osobnih podataka.

UVJETI DODATNOG JAMSTVA *

Pravo pristupa informacijama o osobnim podacima prikupljenim u svrhu registracije i ostvarenja produženog jamstva
Uključuje pravo podnošenja zahtjeva za pristup osobnim podacima prikupljenim u svrhu registracije i ostvarenja produženog jamstva i uvid u konkretne podatke koji se čuvaju u bazi osobnih podataka koju vodi Candy Hoover Zagreb d.o.o. Zahtjevom za pristup osobnim podacima korisnik može zatražiti: potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se na njega odnose obrađuju ili ne; pristup i uvid u konkretne podatke koji se čuvaju u bazi osobnih podataka koju vodi Candy Hoover Zagreb d.o.o., a koji se odnose na korisnika; dostavu izvadaka, potvrda ili ispisa osobnih podataka koji se na njega odnose; dostavu ispisa podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega; obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Zahtjev za pristup osobnim podacima podnosi korisnik u pisanom obliku. Isti se može se uputiti elektronskim putem na adresu: kontakt-croatia@haier-europe.com ili poslati poštom na adresu: Candy Hoover Zagreb d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb. Candy Hoover Zagreb d.o.o. će u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a ovisno o traženju iz zahtjeva, dostaviti korisniku potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne; dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega, a čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka; omogućiti pristup i uvid u evidenciju baze osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje; dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka koji se na njega odnose, a sadržani su u bazi podataka; dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega; dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka
Uključuje pravo korisnika zatražiti ispravak osobnih podataka koji se na njega odnose, a za koje utvrdi da su netočni ili nepotpuni. Navedeno pravo ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva prema Candy Hoover Zagreb d.o.o. koji će o izvršenoj dopuni ili izmjeni obavijestiti ispitanika najkasnije u roku od 30 dana od dana

Pravo podnošenja reklamacije / pritužbe
Uključuje pravo korisnika da podnese prigovor / reklamaciju u Candy Hoover Zagreb d.o.o. ukoliko smatra da su povrijeđena njegova prava u skladu s važećim zakonskim i regulatornim obavezama koje uređuju zaštitu osobnih podataka. Reklamacija/prigovor može se uputiti elektronskim putem na adresu: kontakt-croatia@haier-europe.com ili poslati poštom na adresu Candy Hoover Zagreb d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb. Isto tako, svaki korisnik ima pravo obratiti se odgovarajućem nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podatka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

* Obavezna polja